Ohita navigaatio

SMOL:n säännöt, voimassa 26.9.2020 alkaen

SUOMEN MUSIIKINOPETTAJIEN LIITTO RY sivu 1/7
SÄÄNNÖT
päivitetty 26.9.2020
Nimi, tarkoitus ja toiminta
1 § Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue
Yhdistyksen nimi on Suomen musiikinopettajien liitto SMOL ry (Musiklärarförbundet i
Finland rf), josta jäljempänä näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Liiton kotipaikka on
Helsinki ja toiminta-alueena koko Suomi.
2 § Jäsenyys järjestöissä
Liitto on jäsenenä OAJ:n ammatilliset opettajat OAO ry:ssä ja Opetusalan ammattijärjestö
OAJ ry:ssä (Undervisningssektorns fackorganisation rf).
Liitto voi olla jäsenenä myös muissa sen tavoitteita ja toimintaa edistävissä
organisaatioissa. Liittymisestä tai eroamisesta päättää liiton hallitus.
3 § Liiton kieli
Liiton kieli on suomi. Liiton kokouksissa, tilaisuuksissa ja julkaisuissa voidaan käyttää myös
muita kieliä.
4 § Tarkoitus
Liiton toiminnan tavoitteena on
1. valvoa jäsentensä etuja
2. edustaa jäseniään näitä koskevissa kysymyksissä
3. tukea ja edistää jäsenyhdistystensä toimintaa
4. kehittää jäsentensä ammatillisia ja yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksia
5. kehittää jäsentensä ammattitaitoa
6. edistää taiteen ja kulttuurin alalla toimivien hyvää yhteishenkeä ja yhteenkuuluvuutta
7. edistää työhyvinvointia ja –turvallisuutta oman alansa toimijoiden keskuudessa
5 § Tarkoituksen toteuttaminen
Tavoitteidensa saavuttamiseksi liitto
1. on mukana alansa valtakunnallisessa, alueellisessa ja paikallisessa edunvalvonta- ja
vaikuttamistyössä
2. tukee OAJ:n neuvottelutoimintaa ja vaikuttamistyötä
3. ohjaa ja tukee jäsentensä paikallista toimintaa
4. tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja
5. seuraa alaansa koskevaa koulutusta ja lainsäädäntöä sekä ottaa kantaa niihin
6. ylläpitää kansainvälisiä yhteyksiä alansa toimijoihin
7. huolehtii viestinnästä jäsenilleen, jäsenyhdistyksilleen, sidosryhmille ja tiedotusvälineille
sekä voi harjoittaa julkaisutoimintaa
8. järjestää kokouksia ja koulutuksia sekä keskustelu- ja luentotilaisuuksia
9. voi järjestää musiikki- ja juhlatilaisuuksia, kilpailuja, opinto- ja virkistysmatkoja, retkiä
sekä kulttuuri- ja liikuntatapahtumia
10. valtuuttaa OAJ:n kantamaan liiton jäsenmaksuja
11. voi kerätä varoja, ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, perustaa
rahastoja ja säätiöitä sekä omistaa toimintansa kannalta tarpeellista kiinteää omaisuutta
12. voi järjestää myyjäisiä ja arpajaisia, joita varten viranomaiselta hankitaan tarvittavat
luvat.
SUOMEN MUSIIKINOPETTAJIEN LIITTO RY sivu 2/7
SÄÄNNÖT
päivitetty 26.9.2020
Jäsenet
6 § Jäsenet
Liiton jäsenenä voi olla taiteen ja kulttuurin opetusalalla edunvalvonnassa toimiva
rekisteröity yhdistys. Liiton jäsenenä voi olla myös OAJ:n rekisteröity paikallisyhdistys
SMOL:n jäsenten osalta. Tällaisista yhdistyksistä käytetään jäljempänä näissä säännöissä
nimeä jäsenyhdistys. Myös yksityishenkilö, joka toimii taiteen ja kulttuurin opetusalalla, voi
kuulua liittoon, jos hänellä ei ole mahdollisuutta järjestäytyä jäsenyhdistyksen kautta.
Tällaisesta jäsenestä käytetään näissä säännöissä nimeä henkilöjäsen.
Jäsenyhdistyksen jäsenistä ja henkilöjäsenistä käytetään näissä säännöissä nimeä jäsen,
ellei erikseen muuta mainita.
Liiton hallitus voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on huomattavalla tavalla edistänyt
liiton tavoitteita.
7 § Jäseneksi liittyminen
Liiton hallitus hyväksyy jäsenyhdistykset ja jäsenet. Liiton jäsenluetteloa ylläpitää OAJ.
Jäsenhakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä ilmoitetaan hakijalle.
8 § Jäsenyhdistyksen tai jäsenen eroaminen
Jäsenyhdistyksen tai jäsenen, joka haluaa erota liitosta, on tehtävä liitolle ilmoitus
eroamisesta yhdistyslain määräämällä tavalla. Eroavan jäsenyhdistyksen oikeudet ja
velvollisuudet liitossa lakkaavat kolmen (3) kuukauden kuluttua eroilmoitusta seuraavan
kalenterikuukauden alusta. Henkilöjäsenen oikeudet ja velvollisuudet liitossa lakkaavat
eroilmoitusta seuraavan kalenterikuukauden alusta. Eronneella ei ole oikeutta liiton
varoihin.
9 § Jäsenyhdistyksen tai jäsenen erottaminen
Jäsenyhdistyksen tai jäsenen erottamisesta on voimassa, mitä määrätään yhdistyslaissa.
Erottamisen suorittaa hallitus.
Jäsen voidaan erottaa liitosta, jos hän on toiminut vastoin liiton sääntöjä taikka
toiminnallaan liitossa tai sen ulkopuolella merkittävästi vahingoittanut sitä tai jos hän ei
enää täytä laissa ja liiton säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Jäsenyyden ehdot eivät
enää täyty, kun jäsenen virka- tai työsuhde liiton toiminta-alueella pysyvästi päättyy
lukuun ottamatta työttömäksi jäämistä.
Ennen erottamispäätöstä jäsenellä on oikeus tulla asiassa kuulluksi ja tietää erottamisen
syy. Erotetulla on oikeus saattaa erottaminen liiton varsinaisen kokouksen ratkaistavaksi
jättämällä asiasta kirjallinen vaatimus liiton hallitukselle 30 vuorokauden kuluessa
erottamispäätöksen tiedoksisaannista. Liiton kokouksessa erottamispäätöksen
vahvistamiseen vaaditaan kaksi kolmasosaa (2/3) äänistä.
Jos erottamisperusteena on maksamaton jäsenmaksu, jäsen voidaan ilman
kuulemismenettelyä katsoa liitosta eronneeksi, jos hän ei ole kolmeen (3) kuukauteen
maksanut jäsenmaksuaan. Erotetulla ei ole oikeutta liiton varoihin.
SUOMEN MUSIIKINOPETTAJIEN LIITTO RY sivu 3/7
SÄÄNNÖT
päivitetty 26.9.2020
Jäsenyhdistys voidaan lisäksi erottaa, jos se toimii liiton tarkoitusta vastaan eikä
saamastaan huomautuksesta huolimatta täytä liiton määräämiä velvoitteita. Erottamisen
syystä, kuulluksi tulemisesta, valitustiestä ja erottamispäätöksen vahvistamisesta on
voimassa se, mitä jäsenen erottamisesta on määrätty. Erotetulla jäsenyhdistyksellä ei ole
oikeutta liiton varoihin.
10 § Jäsenmaksu
Jäsenet ovat jäsenmaksuvelvollisia liiton kokouksen tekemän jäsenmaksupäätöksen
mukaisesti. Jäsenmaksu maksetaan kalenterikuukausittain. Kunniajäsen ei maksa
jäsenmaksua eikä hänellä ole oikeutta liiton varoihin.
Jäsenmaksu määräytyy prosentuaalisena osuutena jäsenen ennakonpidätyksen alaisista
ansiotuloista. OAJ kantaa ja perii jäsenmaksut keskitetysti jäsenten antamien valtakirjojen
perusteella. Jäsen, jolla ei ole ansiotuloja, maksaa itse OAJ:n päättämän euromääräisen
jäsenmaksun.
11 § Luottamustehtävä
Liiton luottamustehtävään voidaan valita vain jäsenmaksunsa maksanut jäsen. Jos
luottamustehtävään valittu siirtyy päätoimiseksi katsottavaan tehtävään liiton ja OAJ:n
jäsenyysehtojen ulkopuolelle, hän ei voi enää hoitaa liiton luottamustehtävää.
Luottamustehtävästä on oikeus erota. Luottamustehtävään valitun toimikausi kestää
toimikauden loppuun asti, ellei hän sitä ennen eroa tehtävästään tai eroa taikka tule
erotetuksi liiton jäsenyydestä. Eroavan jäsenen tulee ilmoittaa erostaan hallitukselle.
Luottamustehtävään valitun erottamisesta tehtävästään päättää liiton kokous.
Erottamispäätökseen vaaditaan vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) äänistä. Erotetun
tehtävä päättyy erottamispäätökseen.
12 § Muita jäsenyyttä koskevia määräyksiä
Jäsenyhdistyksen ja jäsenen tulee toimia liiton ja OAJ:n sääntöjen ja tarkoituksen
mukaisesti, noudattaa tehtyjä päätöksiä sekä pyrkiä omassa toiminnassaan edistämään
liiton ja OAJ:n tavoitteita.
Hallinto
13 § Liiton toimielimet
Liiton toimielimiä ovat liiton kokous ja hallitus.
14 § Liiton kokoukset
Liiton kokouksia pidetään vuosittain kaksi: kevätkokous maalis‒huhtikuussa ja syyskokous
loka‒marraskuussa. Liiton ylimääräinen kokous pidetään tarvittaessa.
Liiton kokouksen kutsuu koolle hallitus.
Kutsu liiton varsinaiseen kokoukseen toimitetaan vähintään kaksikymmentä (20) päivää
ennen kokousta jäsenyhdistyksille lähetettävällä kirjeellä tai sähköpostilla. Henkilöjäsenen
kutsu laitetaan liiton kotisivulle vähintään kaksikymmentä (20) päivää ennen kokousta.
Kutsu liiton ylimääräiseen kokoukseen toimitetaan samalla tavoin vähintään neljätoista
(14) päivää ennen kokousta.
SUOMEN MUSIIKINOPETTAJIEN LIITTO RY sivu 4/7
SÄÄNNÖT
päivitetty 26.9.2020
15 § Aloitteet
Jos jäsenyhdistys tai jäsen haluaa saada jonkin asian liiton kokouksessa käsiteltäväksi ja
päätettäväksi, se on esitettävä perusteluineen kirjallisesti hallitukselle kevätkokoukseen
viimeistään helmikuun loppuun ja syyskokoukseen syyskuun loppuun mennessä.
16 § Kevätkokous
Liiton kevätkokouksessa päätetään seuraavat asiat:
Kokouksen järjestäytyminen
1. avataan kokous
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa sekä
kaksi (2) ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
Varsinaiset kokousasiat
5. käsitellään hallituksen laatima kertomus liiton edellisen kalenterivuoden toiminnasta
6. käsitellään liiton tilit edelliseltä kalenterivuodelta
7. esitellään tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunnot
8. päätetään toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden
myöntämisestä
9. asetetaan vaalivaliokunta valmistelemaan syyskokouksessa toimitettavia vaaleja
10. käsitellään muut kokouksen esityslistassa mainitut asiat
11. päätetään kokous
17 § Syyskokous
Liiton syyskokouksessa päätetään seuraavat asiat:
Kokouksen järjestäytyminen
1. avataan kokous
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa sekä
kaksi (2) ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
Varsinaiset kokousasiat
5. hyväksytään liiton toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi
6. määrätään liiton puheenjohtajan ja muiden hallitusjäsenten kokouspalkkiot sekä
matkakorvaukset seuraavaksi kalenterivuodeksi
7. määrätään tilintarkastajan palkkiot seuraavaksi kalenterivuodeksi
8. määrätään jäsenmaksujen suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi
9. hyväksytään liiton talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi
10. valitaan joka toinen vuosi liiton puheenjohtaja seuraavaksi kahdeksi (2)
kalenterivuodeksi
11. valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
erovuoroisten tilalle
12. valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä heille varahenkilöt
13. käsitellään muut kokouksen esityslistassa mainitut asiat
14. päätetään kokous
SUOMEN MUSIIKINOPETTAJIEN LIITTO RY sivu 5/7
SÄÄNNÖT
päivitetty 26.9.2020
18 § Liiton päätöksenteko
Liiton kokous on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu koolle sääntöjen määräämällä
tavalla. Liiton kokouksessa ääni- ja päätösvaltaa käyttävät jäsenyhdistystensä valtuuttamat
edustajat sekä henkilöjäsenet. Jäsenyhdistyksen äänimäärä liittokokouksessa määräytyy
sen mukaan, kuinka monta jäsenmaksun maksanutta jäsentä yhdistyksellä on ollut
liittokokousta edeltävän tammikuun 1. päivänä. Jokaisella jäsenyhdistyksellä on yksi (1)
ääni jokaista alkavaa kymmentä (10) jäsentä kohden. Jäsenyhdistys voi lähettää
liittokokoukseen niin monta edustajaa kuin sillä on ääniä. Jäsenyhdistys voi valtuuttaa
edustajan käyttämään yhdistyksen koko äänimäärän. Kukin edustaja voi edustaa vain
omaa jäsenyhdistystään.
Henkilöjäsenellä on liiton kokouksessa yksi (1) ääni, jota ei voi valtakirjalla siirtää toiselle.
Kunniajäsenellä on liiton kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus mutta ei äänioikeutta.
Liiton kokouksessa päätökseksi tulee se mielipide, joka on saanut yli puolet äänestyksessä
annetuista äänistä, paitsi äänestettäessä näiden sääntöjen 9 §, 11 §, 23 §, 25 § ja 26 §
koskevissa asioissa. Jos äänet menevät tasan, tuloksen ratkaisee vaalissa ja suljetussa
äänestyksessä arpa, muissa asioissa se mielipide, jota liiton puheenjohtaja kannattaa.
Liiton kokoukseen voi osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai
muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.
19 § Toiminta- ja tilikausi
Liiton toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilit päätetään 31. päivänä joulukuuta.
Tilinpäätös, joka sisältää kustannuslaskelman ja taseen, toimintakertomuksen sekä muut
tarvittavat asiakirjat, annetaan tilintarkastajalle ja toiminnantarkastajalle viimeistään
kuukautta ennen liiton varsinaista kokousta. Heidän tulee antaa tarkastuksesta kirjallinen
lausunto hallitukselle viimeistään neljätoista (14) päivää ennen liiton varsinaista kokousta.
20 § Hallitus
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen
puheenjohtajana toimii liiton puheenjohtaja. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen
varajäsen. Hallitus valitsee keskuudestaan yhden (1) varapuheenjohtajan.
Hallitus voi nimittää tarvitsemiinsa tehtäviin toimihenkilöitä hallituksesta tai sen
ulkopuolelta.
Hallituksen toimintakausi on kaksi (2) kalenterivuotta. Vuosittain on erovuorossa puolet
varsinaisista jäsenistä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Puheenjohtajana ja
hallituksen varsinaisena jäsenenä voi toimia enintään neljä (4) peräkkäistä kautta.
21 § Hallituksen kokoukset
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Jos puheenjohtajalla on este, hallitus
kokoontuu varapuheenjohtajan kutsusta. Kutsutapa on vapaa.
Hallituksen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa. Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen
puheenjohtaja ja kokouksen sihteeri. Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai
varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.
SUOMEN MUSIIKINOPETTAJIEN LIITTO RY sivu 6/7
SÄÄNNÖT
päivitetty 26.9.2020
22 § Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävänä on
1. johtaa liiton toimintaa
2. edustaa liittoa ja vastata sen taloudesta
3. vastata 5 §:ssä asetettujen toimintamuotojen toteuttamisesta
4. hyväksyä ja erottaa liiton jäsenet
5. nimittää ja erottaa liiton toimihenkilöt, määrätä heidän tehtävänsä ja sopia heidän
palkkioistaan talousarvion puitteissa
6. asettaa tarvittaessa liiton eri tehtäviä varten työryhmiä ja toimikuntia
7. kutsua koolle liiton kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat
8. päättää liiton/hallituksen kokoukseen etäosallistumisesta ja siihen liittyvistä järjestelyistä
9. laatia toimintasuunnitelma ja talousarvio kalenterivuosittain
10. huolehtia liiton toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen laatimisesta ja tilien
tarkastuttamisesta
11. hoitaa liiton varoja, päättää liiton omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja
kiinnittämisestä
12. panna toimeen liiton kokousten ja OAJ:n päätökset
13. suorittaa muut liiton ja OAJ:n edellyttämät tehtävät
14. pitää yhteyttä jäsenistöön sekä oman alansa järjestöihin kotimaassa ja ulkomailla
23 § Muutokset hallituksessa toimintakauden aikana
Hallituksen jäsenyys on luottamustehtävä, jonka ehdoista on voimassa, mitä näiden
sääntöjen 11 §:ssä on määrätty.
Jos puheenjohtaja eroaa hallituksesta kesken hallituksen toimintakauden,
varapuheenjohtaja johtaa hallitusta uuden puheenjohtajan valintaan asti.
Puheenjohtajan tai jäsenen/varajäsenen erottamisesta tehtävästään päättää liiton kokous.
Erottamispäätökseen vaaditaan vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) äänistä. Tehtävä päättyy
erottamispäätökseen.
Nimen kirjoittaminen
24 § Liiton nimen kirjoittaminen
Liiton nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja kaksi aina yhdessä, tai
jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai muun hallituksen valitseman henkilön kanssa.
Juoksevissa asioissa liiton nimen voi kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai muu
hallituksen määräämä toimihenkilö yksin.
Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
25 § Sääntöjen muuttaminen
Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan liiton varsinaisessa tai ylimääräisessä
kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistö annetuista äänistä.
26 § Yhdistyksen purkaminen
Liitto voidaan purkaa samoin ehdoin kuin 25 §:ssä on sääntöjen muuttamisesta määrätty.
SUOMEN MUSIIKINOPETTAJIEN LIITTO RY sivu 7/7
SÄÄNNÖT
päivitetty 26.9.2020
27 § Ehdotuksen sääntöjen muuttamiseksi tai liiton purkamiseksi voi tehdä liiton
jäsenyhdistys, henkilöjäsen, liiton hallitus tai OAJ.
28 § Liiton varat
Jos liitto puretaan, sen omaisuus ja jäljellä olevat varat käytetään, sen jälkeen kun
mahdolliset velat on maksettu, viimeisen kokouksen määräämällä tavalla näiden sääntöjen
4 §:ssä mainittujen tavoitteiden edistämiseen liiton toiminta-alueella.
Muita määräyksiä
29 § Liitto noudattaa toiminnassaan myös OAJ:n sääntöjä, päätöksiä ja ohjeita.

 

SUOMEN MUSIIKINOPETTAJIEN LIITTO RY SÄÄNNÖT sivu 1/7
MUSIKLÄRARFÖRBUNDET I FINLAND RF STADGAR
icke auktoriserad översättning
uppdaterat
18.11.2020
Namn, syfte och verksamhet
1 § Namn, hemort och verksamhetsområde
Föreningens namn är Suomen musiikinopettajien liitto SMOL ry (Musiklärarförbundet i
Finland rf), som nedan i dessa stadgar kallas för förbund. Förbundets hemort är
Helsingfors och verksamhetsområdet omfattar hela Finland.
2 § Medlemskap i organisationer
Förbundet är medlem i OAJ:n ammatilliset opettajat OAO ry och Opetusalan
ammattijärjestö OAJ ry (Undervisningssektorns fackorganisation rf).
Förbundet kan också vara medlem i andra organisationer som främjar dess målsättningar
och verksamhet. Förbundets styrelse fattar beslut om anslutning eller utträde.
3 § Förbundets språk
Förbundets språk är finska. I förbundets möten, tillställningar och publikationer kan också
andra språk användas.
4 § Verksamhetsidé
Förbundet har som syfte att
1. bevaka sina medlemmars intressen
2. representera sina medlemmar i frågor som rör dem
3. stödja och främja medlemsföreningarnas verksamhet
4. utveckla medlemmarnas möjligheter att påverka inom yrkesliv och samhälle
5. utöka yrkesskickligheten inom medlemskåren
6. främja god anda och samhällskänsla bland dem som arbetar inom konst och kultur
7. främja arbetshälsa och -säkerhet bland aktörerna inom sin arbetsgemenskap
5 § Verksamhetsformer
Förbundet fullföljer sitt syfte genom att
1. engagera sig i det riksomfattande, regionala och lokala arbete som görs för att ha hand
om medlemmarnas intressen och för att påverka
2. stödja OAJ:s förhandlings- och påverkansarbete
3. leda och stödja medlemmarnas lokala verksamhet
4. lägga fram förslag, ta initiativ och ge utlåtanden
5. följa upp och ta ställning till utbildning och lagstiftning inom sitt område
6. upprätthålla internationella kontakter till andra aktörer inom sitt område
7. förmedla information till sina medlemmar, medlemsföreningar, intressentgrupper och
medier samt eventuellt bedriva publikationsverksamhet
8. ordna möten och kurser samt debatter och föreläsningar
9. eventuellt arrangera musik- och festevenemang, tävlingar, studie- och rekreationsresor,
utfärder samt kultur- och motionsevenemang
10. befullmäktiga OAJ att uppbära förbundets medlemsavgifter
11. eventuellt samla in medel, ta emot bistånd, donationer och testamenten, inrätta
fonder och stiftelser samt äga fast egendom som är nödvändig för verksamheten
SUOMEN MUSIIKINOPETTAJIEN LIITTO RY SÄÄNNÖT sivu 2/7
MUSIKLÄRARFÖRBUNDET I FINLAND RF STADGAR
icke auktoriserad översättning
uppdaterat
18.11.2020
12. eventuellt anordna försäljningar och lotterier för vilka de nödvändiga tillstånden erhålls
av myndigheten
Medlemmar
6 § Medlemmar
En registrerad förening som är verksam inom intressebevakning inom
undervisningssektorn för konst och kultur kan vara medlem i förbundet. Också en
registrerad lokalförening i OAJ kan vara medlem i förbundet för sina SMOL-medlemmar.
En sådan här förening kallas för medlemsförening i dessa stadgar. Också en person som
arbetar inom undervisningssektorn för konst och kultur kan vara medlem i förbundet om
denna inte har möjlighet att organisera sig genom en medlemsförening. En sådan här
medlem kallas för personmedlem i dessa stadgar.
Både föreningsmedlemmar och personmedlemmar kallas för medlemmar i dessa stadgar,
om ej annat särskilt anges.
Förbundets styrelse kan kalla till hedersmedlem en person som på ett betydande sätt har
främjat förbundets målsättningar.
7 § Att bli medlem
Förbundets styrelse godkänner medlemsföreningarna och medlemmarna. Förteckning över
förbundets medlemmar förs av OAJ. Sökanden underrättas om huruvida medlemsansökan
godkänts eller förkastats.
8 § Utträde av medlemsförening eller medlem
En medlemsförening eller medlem som vill utträda ur förbundet ska lämna in en anmälan
till förbundet i enlighet med föreningslagen. Rättigheterna och skyldigheterna för en
medlemsförening som träder ut ur förbundet upphör från ingången av den kalendermånad
som följer tre månader efter att anmälan om utträde ur förbundet har gjorts.
Rättigheterna och skyldigheterna för en personmedlem i förbundet upphör vid ingången
av nästa kalendermånad som följer efter anmälan om utträde. Den som har utträtt har
inte rätt till förbundets tillgångar.
9 § Uteslutning av medlemsförening eller medlem
I fråga om uteslutning av en medlemsförening eller en medlem gäller vad som föreskrivs i
föreningslagen. Beslutet om uteslutning fattas av styrelsen.
Uteslutning av medlem kan komma ifråga om medlemmen motverkat förbundets stadgar
eller genom sin verksamhet i eller utanför förbundet avsevärt skadat det. En medlem kan
uteslutas från förbundet också om medlemmen inte längre uppfyller de villkor för
medlemskap som anges i lagen och i förbundets stadgar. Medlemmen uppfyller inte längre
villkoren för medlemskap när medlemmens tjänste- eller arbetsförhållande inom
förbundets verksamhetsområde permanent avslutats med undantag för arbetslöshet.
Före ett beslut om uteslutning har medlemmen rätt att bli hörd i frågan och veta grunden
till uteslutning. En medlem som uteslutits från förbundet har rätt att överklaga beslutet till
förbundets ordinarie möte genom att lämna ett krav till förbundets styrelse inom 30 dygn
SUOMEN MUSIIKINOPETTAJIEN LIITTO RY SÄÄNNÖT sivu 3/7
MUSIKLÄRARFÖRBUNDET I FINLAND RF STADGAR
icke auktoriserad översättning
uppdaterat
18.11.2020
från delfåendet av beslutet om uteslutning. I förbundets möte krävs minst två tredjedelar
(2/3) av rösterna till att bekräfta beslutet om uteslutning.
Om grunden till uteslutning är en obetald medlemsavgift och medlemmen under tre (3)
månaders tid underlåtit att betala sin medlemsavgift kan denna utan samråd anses ha
utträtt ur förbundet. En medlem som uteslutits har inte rätt till förbundets tillgångar.
Dessutom kan en medlemsförening uteslutas om föreningen motverkar förbundets syfte
och trots anmärkning inte fullgör de skyldigheter förbundet ålagt. Om grunden till
uteslutning, samrådet, klagovägen och bekräftelsen av beslutet om uteslutning tillämpas
det som bestämts om uteslutning av en enskild medlem. En medlemsförening som
uteslutits har inte rätt till förbundets tillgångar.
10 § Medlemsavgift
Medlemmarna är skyldiga att betala medlemsavgift enligt det beslut som förbundets möte
fattar. Medlemsavgiften erläggs varje kalendermånad. En hedersmedlem betalar inte
medlemsavgift och har inte rätt till förbundets tillgångar.
Avgiften definieras som procentandel av medlemmens skattepliktiga förvärvsinkomster på
vilka förskottsinnehållningen verkställs. Medlemsavgifterna uppbärs och drivs in centralt av
OAJ med stöd av de fullmakter medlemmarna gett. Medlem som inte har
förvärvsinkomster betalar själv den avgift vars storlek i euro OAJ fastslår.
11 § Förtroendeuppdrag
Till förbundets förtroendeuppdrag kan endast väljas en medlem som betalat
medlemsavgiften. Om den förtroendevalda tar emot en ny uppgift som kan anses som
ordinarie befattning utanför medlemskapsvillkoren i förbundet och OAJ kan han/hon då
inte sköta förtroendeuppdraget.
Man har rätt att lämna ett förtroendeuppdrag. Mandatperioden för en förtroendevald
pågår till slutet av perioden om han/hon dessförinnan inte avgår från sitt uppdrag eller
utträder ur eller utesluts från medlemskapet i förbundet. En medlem som vill avgå ska
meddela därom till styrelsen.
Om avskedande av en förtroendevald från sitt uppdrag beslutas vid förbundets möte. För
beslutet krävs minst två tredjedelar (2/3) av rösterna. Uppdraget för den avskedade
upphör med beslutet om avskedandet.
12 § Övriga bestämmelser angående medlemskap
En medlemsförening och en medlem ska verka i enlighet med förbundets och OAJ:s
stadgar och syften, följa deras beslut samt sträva efter att i sin egen verksamhet främja
förbundets och OAJ:s målsättningar.
Förvaltning
13 § Förbundets organ
Förbundets organ är förbundets möte och styrelsen.
SUOMEN MUSIIKINOPETTAJIEN LIITTO RY SÄÄNNÖT sivu 4/7
MUSIKLÄRARFÖRBUNDET I FINLAND RF STADGAR
icke auktoriserad översättning
uppdaterat
18.11.2020
14 § Förbundets möten
Det hålls årligen två ordinarie förbundsmöten: vårmöte i mars‒april och höstmöte
oktober‒november. Förbundets extra möte hålls vid behov.
Förbundets möte kallas samman av styrelsen.
Kallelse till förbundets ordinarie möte ska utgå till medlemsföreningarna per brev eller epost senast tjugo (20) dagar före mötet. Kallelse av en personmedlem ska tillkännages på
förbundets hemsida senast tjugo (20) dagar före mötet.
Kallelse till förbundets extra möte ska ske på samma sätt senast fjorton (14) dagar före
mötet.
15 § Initiativ
Om en medlemsförening eller en medlem vill ta upp en fråga till behandling och beslut vid
förbundets möte ska ett skriftligt motiverat förslag om detta framläggas till styrelsen, för
vårmötet före utgången av februari och för höstmötet före utgången av september.
16 § Vårmöte
I förbundets vårmöte beslutas om följande:
Mötet konstituerar sig genom
1. öppnande av mötet
2. val av mötets ordförande och sekreterare, två (2) protokolljusterare samt två (2)
rösträknare
3. konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet
4. fastställande av mötets föredragningslista
De egentliga mötesärendena
5. behandling av verksamhetsberättelse som styrelsen utarbetat från föregående
kalenderår
6. behandling av förbundets räkenskaper från föregående kalenderår
7. presentation av utlåtanden från revisorn och verksamhetsgranskaren
8. fastställande av verksamhetsberättelsen och bokslutet samt beviljande av
ansvarsfriheten
9. tillsättande av ett valutskott för beredning av val som förrättas vid höstmötet
10. behandling av övriga frågor som anges i föredragningslistan
11. avslutande av mötet
17 § Höstmöte
I förbundets höstmöte beslutas om följande:
Mötet konstituerar sig genom
1. öppnande av mötet
2. val av mötets ordförande och sekreterare, två (2) protokolljusterare samt två (2)
rösträknare
3. konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet
4. fastställande av mötets föredragningslista
SUOMEN MUSIIKINOPETTAJIEN LIITTO RY SÄÄNNÖT sivu 5/7
MUSIKLÄRARFÖRBUNDET I FINLAND RF STADGAR
icke auktoriserad översättning
uppdaterat
18.11.2020
De egentliga mötesärendena
5. godkännande av förbundets verksamhetsplan för det kommande kalenderåret
6. fastställande av förbundsordförandens och de övriga styrelseledamöternas
mötesarvoden och reseersättningar för det kommande kalenderåret
7. fastställande av revisorns arvoden för det kommande kalenderåret
8. fastställande av medlemsavgifterna för det kommande kalenderåret
9. godkännande av förbundets budget för det kommande kalenderåret
10. val av förbundets ordförande vartannat år för de kommande två (2) kalenderåren
11. val av ordinarie styrelseledamöter och deras personliga suppleanter i stället för dem
som står i tur att avgå
12. val av revisor och verksamhetsgranskare samt deras suppleanter
13. behandling av övriga frågor som anges i föredragningslistan
14. avslutande av mötet
18 § Beslutsfattande i förbundet
Förbundets möte är beslutsfört då det sammankallats på det sätt som föreskrivs i
stadgarna. Ledamöter som befullmäktigats av sina medlemsföreningar samt
personmedlemmar utövar röst- och beslutanderätt vid förbundets möte.
Röstetal som en medlemsförening har i ett förbundsmöte definieras utgående från hur
många medlemmar, vilka betalat medlemsavgift, som föreningen haft den 1. januari som
föregår förbundsmötet. Varje medlemsförening har en (1) röst per varje påbörjade tio (10)
medlemmar. Medlemsföreningen kan skicka till ett förbundsmöte lika många ledamöter
som den har röster. Medlemsföreningen kan befullmäktiga sina ledamöter att använda
hela det röstetal den förfogar över. Var och en av ledamöterna kan endast representera
sin egen medlemsförening.
En personmedlem har i ett förbundsmöte en (1) röst som inte kan överföras till någon
annan med fullmakt. En hedersmedlem har i ett förbundsmöte närvaro- och yttranderätt
men inte rösträtt.
Som förbundets beslut gäller den mening som i omröstning fått över hälften av de angivna
rösterna, förutom i frågor som gäller 9 §, 11 §, 23 §, 25 § och 26 § av dessa stadgar. Vid
lika röstetal avgör lotten resultatet i val och i sluten omröstning, i övriga frågor den
mening som förbundets ordförande bifaller.
Det är möjligt, om styrelsen så beslutar, att delta i förbundets möte även genom
datakommunikation eller med hjälp av något annat tekniskt hjälpmedel under pågående
möte.
19 § Verksamhets- och räkenskapsperiod
Förbundets verksamhets- och räkenskapsperiod är ett kalenderår. Räkenskaperna avslutas
den 31 december. Bokslut som omfattar resultat- och balansräkning,
verksamhetsberättelse samt andra tillbörliga handlingar överlåts till revisorn och
verksamhetsgranskaren senast en månad före förbundets ordinarie möte. De ska avge ett
SUOMEN MUSIIKINOPETTAJIEN LIITTO RY SÄÄNNÖT sivu 6/7
MUSIKLÄRARFÖRBUNDET I FINLAND RF STADGAR
icke auktoriserad översättning
uppdaterat
18.11.2020
skriftligt utlåtande över granskningen till styrelsen senast fjorton (14) dagar före det
ordinarie förbundsmötet.
20 § Styrelse
Styrelsen består av en ordförande och åtta (8) ledamöter. Förbundets ordförande fungerar
som ordförande i styrelsen. Varje ledamot har en personlig suppleant. Styrelsen utser
inom sig en (1) vice ordförande. Styrelsen kan utse funktionärer inom eller utanför sig till
uppgifter den behöver.
Mandatperioden för styrelsen är två (2) kalenderår. Hälften av de ordinarie ledamöterna
samt de personliga suppleanterna står i tur att avgå varje år. Som ordförande och
ordinarie ledamot i styrelsen kan man fungera högst fyra (4) på varandra följande
mandatperioder.
21 § Styrelsemöten
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Ifall ordföranden är förhindrad
sammanträder styrelsen på kallelse av vice ordföranden. Mötet kan kallas samman på ett
valfritt sätt.
Det förs protokoll över styrelsemötena. Protokollet undertecknas av mötets ordförande och
mötets sekreterare. Mötet är beslutsfört då utöver ordföranden eller vice ordföranden
minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande.
22 § Styrelsens uppgifter
Styrelsen ska
1. leda förbundets verksamhet
2. företräda förbundet samt ansvara för dess ekonomi
3. ansvara för verkställande av verksamhetsformer som anges i 5 §
4. uppta och utesluta medlemmar i förbundet
5. utse och avskeda funktionärer i förbundet, fastställa deras uppgifter och avtala om
arvodena inom ramarna för budgeten
6. vid behov tillsätta arbetsgrupper och kommittéer för olika uppgifter i förbundet
7. kalla samman förbundets möten och bereda de ärenden som ska behandlas därvid
8. besluta om deltagande på distans vid förbundets/styrelsens möten och om de
nödvändiga arrangemangen för detta
9. upprätta verksamhetsplan och budget varje kalenderår
10. ombesörja att förbundets verksamhetsberättelse och bokslut upprättas samt att
räkenskaperna granskas
11. förvalta förbundets tillgångar, besluta om försäljning, byte eller inteckning av
förbundets egendom
12. verkställa de beslut som fattats av förbundets möten och av OAJ
13. utföra övriga uppgifter förbundet och OAJ förutsätter
14. upprätthålla kontakter till medlemskåren och organisationer inom sitt område i hemoch utlandet
SUOMEN MUSIIKINOPETTAJIEN LIITTO RY SÄÄNNÖT sivu 7/7
MUSIKLÄRARFÖRBUNDET I FINLAND RF STADGAR
icke auktoriserad översättning
uppdaterat
18.11.2020